De uitgangspunten van onze Christelijke identiteit

Wij zijn een katholieke school. Daarom willen wij een pedagogisch verantwoord onderwijs en een kwaliteitsvolle opvoeding aanbieden. Onze inspiratie vinden wij in het evangelie en in de katholieke tradities.

Wij gaan ervan uit dat je mens wordt in een verbondenheid met anderen, met de wereld en met jezelf.

DSC_1250 (24)

In deze verbondenheid ervaren we God als dragende grond en krijgt ook de verbondenheid met het mysterie concreet gestalte. Vanuit onze verbondenheid met God durven we als katholieke school de toekomst hoopvol tegemoet zien en vertrouwen we erop dat onze inspanningen hun vruchten zullen dragen.

Vanuit ons christelijk geïnspireerd mensbeeld geven we voorrang aan waarden als:

  1. het unieke van ieder mensenkind
  2. de verantwoordelijkheid van ieder mens voor zijn handelen
  3. verbondenheid en solidariteit met anderen
  4. vertrouwen in het leven (hoop)
  5. genieten van en dankbaar zijn voor wat ons gegeven is
  6. openheid, respect en zorg voor mens en natuur
  7. verwondering door het gewone als ongewoon te ervaren
  8. vergeving kunnen geven en ontvangen als herstel van verbondenheid
  9. zorgzame nabijheid en troost voor mensen in moeilijke situaties

Wij bieden in onze school gevarieerde en zinvolle pastorale activiteiten aan. We nodigen alle leerlingen regelmatig uit op activiteiten die gericht zijn op:

  • de ontmoeting van elkaar in verbondenheid
  • de verdieping in de Bijbelse Boodschap- de dienstbare en solidaire inzet voor anderen dichtbij en veraf
  • het vieren van belangrijke gebeurtenissen in het leven op school, in verbondenheid met elkaar en (waar het kan) in verbondenheid met God

In de godsdienstlessen, die door alle leerlingen verplicht gevolgd worden, komt de christelijke levensbeschouwing uitdrukkelijk ter sprake. De godsdienstlessen ondersteunen de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de kinderen. Ons doel is de kinderen te helpen om competente vertellers te worden van het levensbeschouwelijke in hun eigen levensverhaal. We brengen kinderen thuis in de verhalen uit de eigen traditie, en leren hen de verbinding leggen tussen deze verhalen en de existentiële vragen en grenservaringen uit het eigen leven en uit het leven van andere mensen. Dit veronderstelt communicatie. Het inzicht in de eigen traditie kan verdiept worden door de dialoog met andere levensvisies.

Zonder de verankering in een traditie heeft de dialoog echter geen grond onder de voeten. Er bestaat geen levensbeschouwelijke benadering van de werkelijkheid los van een levensbeschouwelijke traditie. In onze school opteren we uitdrukkelijk voor de benadering van de levensbeschouwelijke dimensie vanuit de christelijke godsdienst en de katholieke traditie.

Ook de zinvragen die zich aandienen in de andere leergebieden komen daar uitdrukkelijk aan bod.